Adr obuke

SAZNAJ VIŠE
Orbis saobracaj i transport
Cilj programa obrazovanja

Opšti cilj obuke je da lica iz (u daljem tekstu: kandidati) steknu osnovna stručna znanja iz oblasti transporta opasnog tereta.

Glavni ciljevi osnovnog stručnog osposobljavanja jesu da kandidati postanu svesni opasnosti koje mogu nastati tokom transporta opasne robe i da im se pruže osnovne informacije koje su neophodne da bi se u meri u kojoj je to najviše moguće smanjila verovatnoća nastanka vanrednog događaja i da se, ako do toga ipak dođe, osposobe za preduzimanje mera u pravcu smanjivanja efekata vanrednog događaja, koje su neophodne radnje povećanja njihove lične bezbednosti, javne bezbednosti, kao i očuvanja životne sredine.

Zadaci programa obrazovanja:
  • Da se kandidati osposobe u kvalitetnom poznavanju propisa i pravila koja uređuju transport opasnog tereta.
  • Da se kandidati upoznaju sa klasama opasnosti pri prevozu opasnog tereta, sa preventivnim merama bezbednosti, sa postupcima u slučaju prinudnog zaustavljanja i u slučaju havarija.
  • Da se kandidati upoznaju sa opremom za ličnu i opštu zaštitu, za sprovđenje opštih mera i mera u hitnim intervencijama u zavisnosti od opasnosti, koja se prema 8.1.5 ADR mora nalaziti u transportnoj jedinici tokom transporta opasne robe.
  • Da kandidati steknu neophodna znanja o pravilnom i bezbednom utovaru i istovaru opasnog tereta, načinu slaganja komada za otpremu, kao i obeležavanju samog pakovanja i vozila.
STRUČNI PROFIL ZA KOJI SE OSPOSOBLjAVAJU KANDIDATI

Kandidati se osposobljavaju za kvalifikaciju - zvanje „Vozač vozila za transport opasnog tereta“.

Zadaci za koje su kandidati osposobljeni nakon završenog kursa su:

  • Bezbedno upravljanje motornim vozilima za transport opasne robe u različitim saobraćajnim situacijama.
  • Poznavanje zakonskih odredbi kojima su regulisane dužnosti i obaveze vozača motornog vozila kojima se vrši transport opasnog tereta.
USLOVI ZA UPIS NA PROGRAM OBRAZOVANjA TOKOM ŽIVOTA
  • Punoletna lica, tj. lica sa 18 godina starosti i više.
  • Da poseduju odgovarajuću vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilima za transport opasnog tereta.
  • Da su zdravi i sposobni za upravljanje motornim vozilima koja su namenjena za transport opasnog tereta.

Kurs je moguće organizovati i realizovati na lokaciji Orbis auto doo, Novi Sad u ulici Bate Brkića 6b.
Ukoliko se ukaže osnovana potreba, kurs je moguće organizovati i na drugim lokacijama, koje ispunjavaju zahtevane uslove, uz prethodnu konsultaciju i saglasnost nadležnih organa.
Kurs realizovati u trajanju od 3 (tri) dana (18 nastavnih časova).
Pod normalnim okolnostima, ni jedan radni dan kursa ne sme biti duži od 8 (osam) nastavnih časova.
Nastavni čas traje 45 minuta.

Na kraju obuke vozaču se izdaje sertifikat o obučenosti.

KURS ZA VOZAČE - PREGLED TEMA I BROJA ČASOVA
R.B NAZIV TEME Vrsta nastave Trajanje obuke
1. Opšti zahtevi kojima se reguliše transport opasne robe Teoretska nastava 1h
2. Glavne vrste opasnosti Teoretska nastava 1h
3. Informacije o zaštiti životne sredine putem nadziranja transporta otpada Teoretska nastava 1h
4. Odgovarajuće preventivne mere i mere bezbednosti za razne vrste opasnosti Teoretska nastava 1h
5. Šta činiti nakon nezgode Teoretska nastava 1h
6. Obeležavanje i označavanje listicama opasnosti, označavanje velikim listicama opasnosti i obeležavanje narandžastim tablama Teoretska nastava 2h
7. Šta vozač treba, odnosno šta ne treba da čini u toku transporta opasne robe Teoretska nastava 1h
8. Svrha i način rada tehničke opreme na vozilima i lična zaštitna sredstva Teoretska nastava 1h
9. Zabrana zajedničkog tovarenja u isto vozilo ili kontejner Teoretska nastava 1h
10. Mere predostrožnosti koje treba preduzeti u toku utovara ili istovara opasne robe Teoretska nastava 1h
11. Opšte informacije o građanskim obavezama Teoretska nastava 0.5h
12. Informacije o multimodalnim transportnim postupcima Teoretska nastava 0.5h
13. Rukovanje komadima i njihovo slaganje Teoretska nastava 1h
14. Saobraćajna ograničenja u tunelima i uputstva o ponašanju u tunelima Teoretska nastava 1h
15. Svesnost o značaju bezbednosti Teoretska nastava 1h
16. Dokumenta za transport opasnog tereta Teoretska nastava 1h
17. Realizacija transporta opasnog tereta Teoretska nastava 0.5h
18. Dužnosti i obaveze učesnika u transportu opasnog tereta Teoretska nastava 0.5h
19. Nezgode i udesi Teoretska nastava 0.5h
20. Gašenje požara Teoretska nastava 0.5h