Selekcija kandidata C kategorije

obuke za unapređenje vozačkih veština upraljanja motornim vozilom C kategorije

SAZNAJ VIŠE
Orbis saobracaj i transport
Opšti cilj obuke

Opšti cilj obuke je da stvori samouverenog, disciplinovanog i sposobnog vozačateretnog vozila u različitim uslovima.

Poseban cilj obuke

Poseban cilj je osposobiti vozače: za pravilno rukovanje vozilom i opremom na vozilu, za osnovno održavanje i opsluživanje vozila u nadležnosti vozača, za bezbedan utovar i osiguranje tereta tokom transporta i za kvalitetno i sigurno upravljanje teretnim vozilima u složenim uslovima saobraćaja i različitim terenslom uslovima, sa i bez uređaja za povećanje prohodnosti vozila.

Program obuke

Program obuke, svojim sadržajem, treba da obezbede ostvarenje opštih i posebnih zahteva, a težište obuke da usmere na dostizanje potrebnih znanja i veština za kvalitetno i sigurno upravljanje teretnim vozilima u različitim uslovima.

Opšti zahtevi su:
 • program obuke treba da svojom strukturom, sadržajima i metodikom realizacije obezbedi ostvarivanje ciljeva i zadataka obuke, kao i potrebnu inicijativu i kreativnost izvođača obuke,
 • da obezbedi postupnost u obučavanju i trajnost stečenih znanja, veština i navika
 • da se obuka planira po strukturi i sadržajima programa, koji su sastavni deo Programa
 • da omoguće iskazivanje sposobnosti primene znanja i veština stečenih tokom obuke
 • da omoguće osposobljavanje za bezbedan rad, očuvanje zdravlja, ljudskih života, imovine i životne sredine
 • u proces obuke stalno ugrađivati iskustva stečena u dosadašnjoj obuci, a radi obučavanja u uslovima koji su približni uslovima koje očekuje vozače u njihovom budućem radu.

Posebni zahtevi su:

 • da se vozači upoznaju sa tehničko-eksploatacionim karakteristikama u neophodnom obimu za upravljanje teretnim vozilima
 • da se vozači obuče za samostalno i bezbedno upravljanje teretnim vozilima u različitim složenim uslovima
POTREBNA ZNANJA I VEŠTINE NAKON ZAVRŠENE OBUKE

Nakon završene obuke, vozač treba da bude osposobljen:

 • za pravilno rukovanje i upotrebu teretnih vozila i opreme u vozilu
 • za samostalno i bezbedno upravljanje teretnim vozilima u različitim složenim uslovima saobraćaja
 • za bezbedan vanredni prevoz
 • za primenu mera bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite životne sredine i zaštite od požara
ORGANIZOVANjE OBUKE

Obuka se organizuke kroz tri dela:

osnovni kurs za vozače
napredni kurs za vozače
intenzivni kurs za vozače

Svaki od navedenih kurseva traje po dva dana ili 16 nastavnih časova, od kojih su sedam časova predviđeni za teoretsku obuku i devet časova za praktičnu obuku.

Obuka se izvodi u bSbSl, a po potrebi i posebnom naređenju se može realizovati i u učionicama i poligonima van bSbSl.

Kandidati koji dolaze na obuku moraju da:

 • su zdravstveno sposobni za vozača
 • poseduju najmanje vozačku kategoriju „C“

Na kraju obuke vozaču se izdaje sertifikat o obučenosti.

KURS ZA VOZAČE - PREGLED TEMA I BROJA ČASOVA
R.B NAZIV TEME Vrsta nastave Trajanje obuke
1. Teoretska provera znanja Testiranje 1h
2. Upoznavanje sa teretnim m/v Teoretska nastava 6h
3. Upravljanje teretnim m/v na poligonu Praktična nastava 6h
4. Upravljanje teretnim m/v u javnom saobraćaju-eko i bezbedna vožnja Praktična nastava 3h

Sadržaj nastavnih jedinica i obuke zavisi od nivoa koji kandidat pohađa. Broj časova je isti za sve nivoe dok su sadržaji same obuke različiti.

Detaljni plan obuke možete pročitati na linku.