Savetnik za bezbednost u transportu opasnog tereta ADR/RID

SAZNAJ VIŠE
Orbis saobracaj i transport
SAVETNIK ZA BEZBEDNOST U TRANSPORTU OPASNE ROBE

Saglasno odredbama Zakona o transportu opasne robe (Sl. glasnik RS br. 104/2016, 83/2018), Sporazuma o međunarodnom drumskom prevozu opasne robe (ADR), Pravilnika o međunarodnom železničkom prevozu opasne robe (RID) i Direktivi Evropske unije broj 68/2008 o kopnenom prevozu opasne robe, definisana je kategorija ovlašćenog lica u preduzeću – SAVETNIK ZA BEZBEDNOST U TRANSPORTU OPASNE ROBE.

Izvod iz Zakona o transportu opasne robe, član 36. (Sl. glasnik RS broj 104/2016, 83/2018)

Učesnik u transportu opasne robe u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju sa sedištem u Republici Srbiji dužan je da angažuje jednog ili veći broj savetnika za bezbednost u transportu opasne robe.

Izvod iz ADR i RID (odeljak 1.8.3), te Direktive Evropske unije 2008/68/EZ o kopnenom prevozu opasne robe

Svako preduzeće, čija delatnost uključuje i otpremu ili prevoz opasne robe u drumskom ili železničkom saobraćaju ili s tim u vezi pakovanje, utovar, punjenje ili istovar, mora da imenuje jednog ili više savetnika za bezbednost u transportu opasne robe, čiji se zadatak sastoji u tome, da pomogne u sprečavanju rizika, koji proizilaze iz takvih aktivnosti, po lica, imovinu i životnu sredinu.

Auto skola Orbis Novi Sad Suzuki
ZADACI SAVETNIKA ZA BEZBEDNOST U TRANSPORTU OPASNE ROBE

Savetnik za bezbednost u transportu opasne robe je lice koje u privrednom društvu, drugom pravnom licu ili kod preduzetnika obavlja poslove kojima se obezbeđuje primena propisa u transportu opasne robe, koje ima sertifikat o stručnoj osposobljenosti i koje je poslodavac aktom odredio da obavlja te poslove.

    Zadaci savetnika u odnosu na delatnost preduzeća su naročito:

  • upoznavanje sa specifičnostima načina rada poslodavca (pošiljalac, prevoznik i/ili primalac) i analitička obrada utvrđenih zahteva kod poslodavca
  • praćenje primene propisa koji se odnose na transport opasne robe
  • predlaže odgovarajuće mere
  • izrada i pribavljanje dokumenata (godišnji izveštaj, transportni dokumenti, dokumenta u vozilu i dr.)
  • savetovanje u aktivnostima preduzeća vezanim sa transport opasne robe
  • stručno osposobljavanje zaposlenih koji rukuju sa opasnom robom
  • sprovođenje odgovarajućih mera pri eventualnim akcidentima i dr.

Funkciju savetnika za bezbednost u transportu opasne robe može da obavlja rukovodilac preduzeća, lice sa drugim zadacima u preduzeću ili lice koje nije direktno zaposleno u preduzeću.