Dokumenti za prijavu kandidata

Detaljne informacije o svim potrebnim dokumentima za prijavu obuke za ADR

SAZNAJ VIŠE
Orbis saobracaj i  transport potrebna dokumenta za adr prijavu
<
Dokumenti za prijavu kandidata:

Prijava za polaganje ispita popunjava se u Centru za obuku na dan početka obuke. Centar za obuku Vašu prijavu za polaganje ispita sa kompletnom pratećom dokumentacijom predaje Odseku za transport opasne robe Republike Srbije, tako da na ispit izlazite sa zavedenom prijavom.

Kako bi prijava bila predata u roku, neophodno je prvi dan obuke dostaviti Centru za obuku sledeća dokumeta:

Fizička lica

Vaša obaveza je da nam dostavite fotografiju 4,5 x 3,5 cm (format fotografije za pasoš), ličnu kartu, vozačku dozvolu i važeći ADR sertifikat ako obnavljate. Prvog dana obuke uz našu podršku popunjavate prijavu za ispit i naloge za uplatu administrativnih taksi.

Pravna lica

Pravna lica za svoje vozače neophodno je da dostave: a) fotografiju za vozače 4,5 x 3,5 cm /format fotografije za pasoš/ b) administrativne takse, uplaćuju se za svakog vozača pojedinačno, tako da na potvrdi o izvršenom nalogu, mora biti prikazano ime i prezime svakog kandidata (nije dozvoljeno plaćanje zbirne administrativne takse za sve kandidate koji izlaze na ispit) b) potvrdu o izvršenom nalogu za prenos, overena pečatom i potpisom banke

Administrativne takse:

A) Za polaganje ADR ispita za vozače OSNOVNI KURS Svrha uplate: Ispit za vozača /npr. Petar Janković/ primalac: Budžet Republike Srbije iznos: 4,550.00 din broj tekućeg račna: 840-742221843-57 poziv na broj: 50-016

B) Za polaganje ADR ispita za vozače OSNOVNI KURS + KURS ZA CISTERNU, KLASU 1 i 7 Svrha uplate: Ispit za vozača /npr. Petar Janković/ primalac: Budžet Republike Srbije iznos: 6,650.00 din broj tekućeg račna: 840-742221843-57 poziv na broj: 50-016

C) Obnova važećeg ADR-a Svrha uplate: Ispit obnova ADR-a za vozača /npr. Petar Janković/ primalac: Budžet Republike Srbije. broj tekućeg računa: 840-742221843-57 poziv na broj: 50-016 iznos: 2,420.00 obnova osnovnog kursa iznos: 3,470.00 obnova osnovnog kursa + specijalističkog kursa