Adr obuke obnova

SAZNAJ VIŠE
Orbis saobracaj i transport
Cilj programa obrazovanja

Opšti cilj obuke je da lica iz (u daljem tekstu: kandidati) steknu osnovna stručna znanja iz oblasti transporta opasnog tereta i da se upoznaju sa izmenama i dopunama u ADR-u.

Zadaci programa obrazovanja:
  • Da se kandidati u potpunosti osposobe u kvalitetnom poznavanju propisa i pravila koja uređuju transport opasnog tereta.
  • Da se kandidati upoznaju sa izmenama i dopunama u ADR-u.
STRUČNI PROFIL ZA KOJI SE OSPOSOBLjAVAJU KANDIDATI

Kandidati se osposobljavaju za kvalifikaciju - zvanje „Vozač vozila za transport opasnog tereta“.

Zadaci za koje su kandidati osposobljeni nakon završenog kursa su:

  • Bezbedno upravljanje motornim vozilima za transport opasne robe u različitim saobraćajnim situacijama.
  • Poznavanje zakonskih odredbi kojima su regulisane dužnosti i obaveze vozača motornog vozila kojima se vrši transport opasnog tereta.
USLOVI ZA UPIS NA PROGRAM OBRAZOVANjA TOKOM ŽIVOTA
  • Da poseduju odgovarajući ADR sertifikat za vozača motornih vozila za transport opasnog tereta, koji nije stariji od 5 godina.
  • Da poseduju odgovarajuću vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilima za transport opasnog tereta.
  • Da su zdravi i sposobni za upravljanje motornim vozilima koja su namenjena za transport opasnog tereta.

Kurs je moguće organizovati i realizovati na lokaciji Orbis auto doo, Novi Sad u ulici Bate Brkića 6b.
Ukoliko se ukaže osnovana potreba, kurs je moguće organizovati i na drugim lokacijama, koje ispunjavaju zahtevane uslove, uz prethodnu konsultaciju i saglasnost nadležnih organa.
Kurs realizovati u trajanju od 2 (dva) dana (9 nastavnih časova).
Pod normalnim okolnostima, ni jedan radni dan kursa ne sme biti duži od 8 (osam) nastavnih časova.
Nastavni čas traje 45 minuta.

Na kraju obuke vozaču se izdaje sertifikat o obučenosti.

KURS ZA VOZAČE - PREGLED TEMA I BROJA ČASOVA
R.B NAZIV TEME Vrsta nastave Trajanje obuke
1. Opšti zahtevi kojima se reguliše transport opasne robe Teoretska nastava 1h
2. Glavne vrste opasnosti Teoretska nastava 1h
3. Obeležavanje i označavanje listicama opasnosti, označavanje velikim listicama opasnosti i obeležavanje narandžastim tablama Teoretska nastava 1h
4. Svrha i način rada tehničke opreme na vozilima i lična zaštitna sredstva Teoretska nastava 0.5h
5. Zabrana zajedničkog tovarenja u isto vozilo ili kontejner Teoretska nastava 0.5h
6. Mere predostrožnosti koje treba preduzeti u toku utovara ili istovara opasne robe Teoretska nastava 1h
7. Saobraćajna ograničenja u tunelima i uputstva o ponašanju u tunelima Teoretska nastava 0.5h
8. Svesnost o značaju bezbednosti Teoretska nastava 0.5h
9. Dokumenta za transport opasnog tereta Teoretska nastava 1h
10. Realizacija transporta opasnog tereta Teoretska nastava 0.5h
11. Dužnosti i obaveze učesnika u transportu opasnog tereta Teoretska nastava 0.5h
12. Pružanje prve pomoći Teoretska nastava 0.5h
13. Gašenje požara Teoretska nastava 0.5h