Transport opasnog tereta cisternama

SAZNAJ VIŠE
Orbis saobracaj i transport
Cilj programa obrazovanja

Opšti cilj obuke je da lica kandidati steknu potrebna stručno specijalistička znanja iz oblasti transporta opasnog tereta cisternama.

Zadaci programa obrazovanja:
  • Da se kandidati osposobe u kvalitetnom poznavanju propisa i pravila koja uređuju transport opasnog tereta u cisternama.
  • Da se kandidati upoznaju sa preventivnim merama bezbednosti, kao i sa postupcima u slučaju havarija prilikom upravljanja cisternom.
  • Da se kandidati upoznaju sa tehničkom opremom kojom je opremljeno vozilo cisterna.
  • Da kandidati steknu neophodna znanja o pravilnom i bezbednom utovaru, prevozu i istovaru opasnog tereta, kao i obeležavanju vozila cisterne.
STRUČNI PROFIL ZA KOJI SE OSPOSOBLjAVAJU KANDIDATI

Kandidati se osposobljavaju za kvalifikaciju - zvanje „Vozač vozila za transport opasnog tereta u cisternama“.

Zadaci za koje su kandidati osposobljeni nakon završenog kursa su:

  • Bezbedno upravljanje u različitim saobraćajnim situacijama cisternama koje su namenjene za transport opasne robe.
  • Poznavanje zakonskih odredbi kojima su regulisane dužnosti i obaveze vozača motornog vozila kojima se vrši transport opasnog tereta cisternama.
USLOVI ZA UPIS NA PROGRAM OBRAZOVANjA TOKOM ŽIVOTA
  • Punoletna lica, tj. lica sa 18 godina starosti i više.
  • Da poseduju odgovarajuću vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilima za transport opasnog tereta.
  • Da su zdravi i sposobni za upravljanje motornim vozilima koja su namenjena za transport opasnog tereta.

Kurs je moguće organizovati i realizovati na lokaciji Orbis auto doo, Novi Sad u ulici Bate Brkića 6b.
Ukoliko se ukaže osnovana potreba, kurs je moguće organizovati i na drugim lokacijama, koje ispunjavaju zahtevane uslove, uz prethodnu konsultaciju i saglasnost nadležnih organa.
Kurs realizovati u trajanju od 2 (dva) dana (12 nastavnih časova).
Pod normalnim okolnostima, ni jedan radni dan kursa ne sme biti duži od 8 (osam) nastavnih časova.
Nastavni čas traje 45 minuta.

Na kraju obuke vozaču se izdaje sertifikat o obučenosti.

KURS ZA VOZAČE - PREGLED TEMA I BROJA ČASOVA
R.B NAZIV TEME Vrsta nastave Trajanje obuke
1. Ponašanje vozila na putu, uključujući tu i pomeranje tovara Teoretska nastava 3h
2. Posebni zahtevi koji se odnose na vozila cisterni Teoretska nastava 3h
3. Opšta teorijska znanja o raznim različitim sistemima za punjenje i pražnjenje Teoretska nastava 3h
4. Posebne odredbe koje se primenjuju prilikom korišćenja vozila cisterni Teoretska nastava 3h